výchovno vzdelávací proces

Milí rodičia, V našej škôlke a jasličkách si pravidelne a starostlivo naši pedagógovia pre deti pripravujú veľmi pútavý a zaujímavý program, ktorý je pripravovaný tak, aby vyhovoval pre všetky vekové skupiny deti. Deti sú preto rozdelené do skupín podľa veku a ich schopností. Počet detí v skupinke je určený individuálne. Hlavným cieľom nášho denného programu je podporovať u detí poznávanie nových vecí, podporovať ich samostatnosť a sebarealizáciu, stimulovať aktívne učenie a celkový rozvoj dieťaťa a tým posilniť jeho potenciál, intelekt a aktivitu. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v štýle „learn and play“ teda. „učiť a hrať sa“, kde sa deti prostredníctvom rôznych, zaujímavých starostlivo pripravovaných aktivít zároveň učia i hrajú. Pri hrách deti získavajú nenútenou formou množstvo nových a zaujímavých poznatkov. To čo deti samé robia je pre ne významnejšie, ako to čo počujú, alebo vidia. Každá činnosť obohacuje ich vnútorný svet, ich vnímanie, slovnú zásobu, rozumové, emocionálne i pohybové schopnosti. Okrem takto získaných vedomostí a schopností sa u nás deti zároveň učia Anglický jazyk. Deti získavajú nové jazykové vedomosti, novú slovnú zásobu sa naučia ľahko a nenútene.

Neoddeliteľnou súčasťou nášho vzdelávacieho procesu je výučba Montessori pedagogikou certifikovanými Montessori učiteľmi. (viac…) ” Metóda vzdelávania géniov ako Montessori mnohí nazývajú si zakladá na plnom odomknutí ľudského potenciálu a namiesto metód strachu a príkazov dáva deťom totálnu voľnosť pri objavovaní sveta. “ O montessori pedagogike sa dozviete viac v časti montessori pedagogika. Výchovno-vzdelávací proces v našej škôlke a jasličkách prihliada na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Každý deň v našej škôlke i v jasličkách je pre deti vynímočný, vďaka cielenej príprave denného programu pre deti našimi pedagógmi. Na každý deň pripravujeme program podľa vopred určených denných tém (aktivít) a to či už výtvarné, hudobné, pohybové, literárno-dramatické, alebo poznávacie aktivity.

Výtvarné – maľujeme, kreslíme, tvoríme pre radosť. Zoznamujeme deti z rôznymi materiálmi, technikami, rozvíjame ich kreativitu a fantáziu. Učíme deti vnímať farby, tvary, rozmery a svet okolo nás.

Hudobné – hravou formou sa učíme základy hudobnej teórie. Spievame si rôzne pesničky, vytvárame teda vzťah detí k hudbe, spievame si Anglické pesničky a tak rozvíjame i jazykové schopnosti.

Pohybové – cvičíme pre zdravie. Usilujeme sa predovšetkým o také druhy športovo-pohybových aktivít, ktoré umožňujú rozvoj hrubej motoriky, koordinácie pohybov a kolektívne uvedomenie. Za priaznivého počasia využívame našu veľkú záhradu i neďaleké detské ihrisko s preliezačkami. Hudobno – pohybové činnosti umožňujú s ohľadom na vek dieťaťa rozvíjať cit pre rytmus, melódiu a koordináciu pohybov.

Dramaticko – literárne – vstupujeme do ríše fantázie a obrazotvornosti, čítame rozprávky a básničky, nacvičujeme jednoduché hudobno – dramatické scénky a divadielko. Poznávacie aktivity – učíme sa o zvieratkách, rastlinkách, pestujeme kvetinky, spoločne si vonku na záhrade robíme zeleninovú záhradku a sledujeme ako nám všetko pekne rastie, staráme sa o ňu –sadíme, polievame atď… učíme deti láske k prírode a k zvieratkám, poznávame okolie – chodíme na prechádzky a na výlety.

Top