Montessori

Naše zariadenie neposkytuje len starostlivosť o deti, ale ponúka štrukturované predškolské vzdelávanie, ktoré je priamo inšpirované filozofiou Montessori vzdelávania. 

Keď navštívite Montessori škôlku, mali by ste vidieť príjemné prostredie, kde si dieťa rozvíja vlastné sebaocenenie a nezávislosť na druhých, zatiaľ čo si vychutnáva bohaté učivo. Dieťa sa učí pomocou prekrásnych a pútavých pomôcok. Učiteľ nabáda dieťa, aby objavovalo komplexnejšie materiály, pričom už základné ovláda. Deti pracujú individuálne – nezávisle od druhých, alebo v malých skupinkách, kde sa učia spolupracovať v úctivej komunite. Presne takéto prostredie sa aj my snažíme uskutočňovať v našej škôlke.
Vek od 3-6 rokov je pre dieťa veľmi kritické obdobie, hlavne pre rozvoj jeho detského intelektuálu. Mária Montessori pozorovala, kedy sú deti špeciálne vnímavé na určitý druh učenia. Ona sama nazývala tento vek „senzitívnym obdobím“.


V našej škôlke dbáme na:

  • STIMULÁCIU A UČENIE: Dohliadame na to, aby trieda poskytovala vzdelávacie materiály, ktoré vyplnia požiadavky rozvíjajúcej sa mysle vášho dieťaťa. V učive nebudú zahrnuté len čísla a písmená, ale aj zemepis, bohatá slovná zásoba, dejepis, prírodoveda a zručnosti bežného života.
  • SOCIÁLNE VZDELANIE: Učiteľ bude najmä sledovať deti, ako na seba vzájomne pôsobia. V prípade konfliktu je učiteľ len nestranný pozorovateľ, ktorý necháva deti vyriešiť si vzniknuté problémy. Nechá ich, aby si sami vytvorili ich vlastné riešenie situácie, pričom ich bude viest k tomu, aby sa navzájom rešpektovali a počúvali všetky zúčastnené strany konfliktu. Takto sa deti budú učiť zvládať a riešiť ich vlastné konflikty s kamarátmi, pričom učiteľ bude iba rolová postava.
  • ZRUČNOSTI BEŽNÉHO ŽIVOTA: Naše priestory sú zariadené tak, aby sme zjednodušili dieťaťu cestu k nezávislosti od dospelých pri používaní toalety, pri prezliekaní sa, obliekaní zimných kabátov a zimných vecí. Vešiačiky sú ľahko dosiahnuteľné a deti majú jednoduchý prístup k svojim náhradným oblečeniam.
  • NEZÁVISLOSŤ: Nechávame dieťa, aby si samé vybralo, s čím chce pracovať a ako dlho. Jeho voľba je rešpektovaná, pretože keď si dieťa vyberie svoju vlastnú aktivitu, pracuje s ňou až do konca, čo mu pomáha rozvíjať koncentráciu a sebaocenenie.
Facebook
Top